Cattery van Heidestein

Cattery van Heidestein

  Devon Rex

         


        W nestje
      
         1 poesje blue
          1 katertje blue
          1 katertje lilac
 
 
  
         V Nestje
       
       1 katertje black
       1 katertje black tabby & white
       1 poesje seal tabby point & white      
       1 poesje bicolour blue
  
     

      U Nestje

        1 katertje bicolour blue
        1 katerje blue tabby mackerel
        1 poesje black tortie silver tabby     T nestje


       2 katertjes blue

       2 katertjes lilac          S nestje

        1 poesje blue tortie & white
        1 poesje blue tortie tabby & white
        1 katertje bicolour blue
        1 katertje brown tabby mink & white

      
           R nestje
       

         1 katertje cream mink

         1 katertje brown tabby mink

         1 poesje red point

         1 poesje black tortie tabby point

         1 poesje blue tortie point


            

            Q nestje

     

       1 katertje blue

         1 katertje fawn mink

         1 katertje cream tabby mink

         1 poesje black tabby mackerel

       

      P nestje 


      1 katertje brown tabby mink

         1 katertje blue tabby

         1 poesje black tabby

        


        O nestje

     

      1 katertje cream mink

         1 katertje red tabby mackerel

         1 katertje red tabby mackerel & white

         1 poesje blue tortie tabby mackerel
     N nestje

 

       1 katertje cream mink

       1 katertje fawn mink

       1 poesje fawn     M nestje

     

    2 katertjes cream mink 

      1 katertje red mink

      1 poesje blue tabby mackerel    

      1 poesje black silver tortie tabby mackerel
     L nestje 


     1 katertje bicolour black

     1 poesje black tortie and white
                K nestje

    

       1 katertje red point       J nestje


         1 katertje seal point

         1 poesje black tortie tabby point      

 

 

     I nestje  

 

     1 katertje cream and white

       1 katertje brown mink and white

          1 poesje black tortie point and white

  

    H nestje 

    

     1 katertje blue

        1 katertje cream point

      1 poesje red and white

 

 

 

 

 

 

 

     G nestje  

 

     1katertje brown tabby mink

     1katertjbrown mink and white

     1katertje seal point and white

      1poesje black tortie

 

 

     F nestje  

 

     1 katertje blue tabby point

     1 poesje blue tabby & white

     1 poesje blue tortie tabby

     1 poesje blue tortie tabby & white

    

 

     E nestje 

 

     1 katertje black tabby

     1 poesje seal tortie tabby point

 

 

     D nestje

      

     1 katertje blue tabby

     1 poesje blue tortie point   

     1 poesje blue

     1 poesje blue tortie tabby

 

 

     C nestje 

 

    1 katertje blue

     1 katerje bicolour blue

     1 poesje black tortie tabby

     1 poesje black tortie tabby & white

     1 poesje blue tortie tabby

     1 poesje blue tortie

 

 

        B nestje

 

        1 katertje cream point

       1 poesje blue tabby point & white

       1 poesje blue tabby 

      1 poesje blue tortie

 

 

 

    A nestje  

 

    1 poesje black tabby

    1 poesje blue tabby